نیروگاه های خورشیدی متصل به شبکه

در آمد بیست ساله از پشت بام 

بازگشت سرمایه سریع

نیروگاه برق آنگرید

خرید تضمینی

قانون خرید تضمینی در ایران

هر مشترک خصوصی امکان احداث نیروگاه خورشیدی را به ظرفیت حداکثریِ دو برابر انشعاب موجود در محل نصب خود دارد. فضای مورد نیاز برای هر کیلووات در حدود 8 مترمربع می­ باشد.

0
حفظ سرمایه
0
تضمین
0
بهینه بودن
نحوه ثبت نام و درخواست احداث نیروگاه

کلیه مراحل ثبت درخواست احداث نیروگاه خورشیدی که به صورت رایگان می ­باشد، در سامانه مهرسان شرکت توزیع نیروی برق استان یا شهرستان توسط این شرکت صورت می­ پذیرد. در صورت انعقاد قرارداد، مشترک می ­تواند نیروگاه خورشیدی را نصب و تمام برق تولیدی را برای مدت 20 سال بفروشد.

نرخ خرید

نرخ خرید پایه این نیروگاه ­ها با توجه به ظرفیت آن به صورت زیر می­ باشد.

ظرفیت نیروگاه خورشیدی کمتر از 20 کیلو وات

(نرخ خرید پایه 14.560 ریال به ازای هر کیلووات ­ساعت)

انشعاب 15 آمپر تکفاز برای نیروگاه 5 کیلووات

انشعاب 25 آمپر تکفاز برای نیروگاه 10 کیلووات

انشعاب 32 آمپر تکفاز برای نیروگاه 15 کیلووات

ظرفیت نیروگاه خورشیدی 20تا 200 کیلو وات

(نرخ خرید پایه 12.740 ریال به ازای هر کیلووات ­ساعت)

انشعاب 15 آمپر سه ­فاز برای نیروگاه 20 کیلووات

انشعاب 36 آمپر سه­ فاز برای نیروگاه 50 کیلووات

انشعاب 75 آمپر سه­ فاز برای نیروگاه 100 کیلووات

انشعاب 150 آمپر سه ­فاز برای نیروگاه 200 کیلووات

افزایش درآمد در سال های پیشرو

جهت جبران افتِ ارزش پول ملی، نرخ خرید انرژی تولیدی در هر دوره با در نظرگرفتن دو شاخص نرخ ارز و نرخ تورم، تعدیل می ­شود. مطابق با اطلاعات آماری ارائه شده توسط شرکت توزیع نیروی برق، نرخ تعدیل در سال اول 1/6 و در سال ­های بعد 1/35 باشد.

کاهش نرخ پایه خرید در سال ­های 8، 12 و 16 به میزان 40%: از آنجا که به دلیل بزرگ بودن نرخ تعدیل، درآمد نیروگاه در سال ­های پیشرو افزایش چشمگیری می ­یابد، این کاهش نرخ پایه جهت جلوگیری از تحمیل هزینه قابل توجه به قانون­گذار (ساتبا) تعیین شده است.

نحوه پرداخت وجه

پس از احداث نیروگاه، انرژی تولیدی در هر دوره دو ماهه از روی کنتور مجزایی که نصب شده است، به صورت آنلاین قرائت شده و مبلغ متناظر پرداخت خواهد شد.

نمونه ای از صورت حساب برای نیروگاه راه اندازی شده در سال 1398

مطابق با اطلاعات این قبض، انرژی تولیدی مولد در دوره دو ماهه خرداد و تیر سال 1400 (62 روزه)، برابر با 6.819 کیلووات­ ساعت می ­باشد. همچنین نرخ پایه خرید این نیروگاه در زمان راه ­اندازی (سال 1398)، برابر با 10.400 ریال به ازای هر کیلووات­ ساعت می ­باشد که با توجه به نرخ تعدیل 2/1233، مبلغ پرداختی در حدود 152 میلیون ریال می ­باشد.

شرکت آتیه آرمانی آویژه

شماره های تماس:

05138114480- 05138114478

×